Följ Findus Sverige AB

Under Almedalsveckan sätter vi undernäring bland äldre på agendan

Blogginlägg   •   Jun 25, 2018 10:25 CEST

Under årets Almedalsvecka arrangerar Findus Special Foods, under parollen KraftTaget, ett seminarium för diskussion och kunskapsutbyte om undernäring bland äldre. Idag lider 40 000 av Sveriges äldre av undernäring och ytterligare 100 000 befinner sig i riskzonen. Genom seminariet vill vi bidra till att lyfta frågan om matens betydelse för äldres livskvalitet och hur rätt mat och mathållning bidrar till mer välfungerande och resurseffektiv vård och äldreomsorg.

Inför seminariet vände vi oss till våra paneldeltagarna för att ställa ett par snabba frågor i ämnet.

Jessica Samuelsson, leg dietist och doktorand vid AgeCap - Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet

Hur ser du på undernäring bland äldre?

Undernäring bland äldre kan skapa mycket lidande för individen. Sköra och sjuka äldre är i särskild risk för undernäring. Det är viktigt att upptäcka de som är i risk tidigt, så att åtgärder kan sättas in.

Vad behöver vi göra för att förbättra maten och mathållningen för Sveriges äldre?

Det kan vara stora skillnader i äldres behov av insatser. Behoven bland de ”yngre” äldre och ”äldre” äldre och om de är sjuka eller friska kan variera. Vi ser i våra studier att friska äldre överlag har bra matvanor. Det är däremot viktigt att uppmärksamma om/när behoven förändras. För att minska risken för undernäring hos dessa individer, behöver resurser finnas för att både uppmärksamma behoven och öka tillgången till god energi- och näringstät mat.

Vad hoppas du Findus Special Foods seminarium i Almedalen ska bidra till?

Jag hoppas att seminariet ska uppmärksamma frågan om hur vi kan förbättra förebyggande åtgärder.

Har du något önskemål till beslutsfattarna/politikerna om äldres mat och mathållning?

Att förebyggande åtgärder ska vara en prioriterad fråga och att insatser riktas mot hälso-sjukvården, äldreomsorgen och till allmänheten för att öka kunskapen om riskerna med undernäring och för att förbättra förebyggande åtgärder.

Jöran Rubensson, tidigare ordförande i SPRF och expert i utredningen för Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Hur ser du på undernäring bland äldre?

Hög ålder och sjukdom är starkt kopplad till undernäring. Denna kombination bidrar uppenbarligen inte till att frågan är prioriterad av politikerna. Trots den demografiska utvecklingen och trots att konsekvenserna av undernäring är både omfattande och starkt negativa för såväl individer som samhälle.

Vad behöver vi göra för att förbättra maten och mathållningen för Sveriges äldre?

Många saker behöver göras eftersom dåliga matvanor är en av de största hälsoriskerna. Kunskap saknas förvisso inte om undernäringens orsaker och vad som bör göras. Problemet är oförmågan att förvandla kunskap till uthållig praktik. Och här spelar bristen på kompetent personal, dietister etc roll. Men också den oklara ansvarsfördelningen har en avgörande betydelse. Ansvarsfrågan kring mat och måltider måste förtydligas, både på myndighetsnivå och i lagstiftningen. Både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen reglerar vården och omsorgen om äldre men utan att nämna orden mat och måltider i texterna. Inte heller nämns ordet undernäring uttryckligen i den patientsäkerhetssatsning som Socialdepartementet och SKL kom överens om inför 2014.

Vad hoppas du Findus Special Foods seminarium i Almedalen ska bidra till?

Att seminariet kan bli början på en resa där politikerna äntligen inser att undernäring bland äldre är ett lika stort problem som övervikt/ fetma hos befolkningen i övrigt. Och handlar därefter.

Har du något önskemål till beslutsfattarna/politikerna om äldres mat och mathållning?

Initiera forskning som kartlägger de totala kostnaderna för undernäring bland äldre. Sådan underbyggd kartläggning saknas i Sverige. Förtydliga ansvarsfrågan på alla nivåer kring mat och måltider för äldre. I sista hand - tillsätt en måltidsombudsman, både för övervikt och undernäring. Kan man i England tillsätta en ensamhetsminister, så varför inte en måltidsombudsman i Sverige?

Mikael Larsen, Kökschef Skogsliden Båstad Kommun

Hur ser du på undernäring bland äldre?

Undernäring är ett allvarligt samhällsproblem som medför stora risker för äldre idag, och det blir ett allt större problem i och med gruppen äldre över 65 år ökar stadigt i Sverige. Det här är ett problem som vi måste ta ett helhetsgrepp om för att kunna lösa.

Vad behöver vi göra för att förbättra maten och mathållningen för Sveriges äldre?

Det finns massor vi kan göra. Ett exempel som visar att vi går i rätt riktning är att Livsmedelsverket gått från tabell till modell, vilket innebär större fokus på att öka aptiten hos de äldre istället för att fokusera på tabeller. Till exempel läggs större vikt vid måltidsmiljön och hur maten presenteras. Här har Findus kommit långt i sitt tänk kring Special Foods.

Vad hoppas du Findus Special Foods seminarium i Almedalen ska bidra till?

Jag hoppas att det leder att vi enas om en väg framåt. Jag tror nämligen att det är otroligt viktigt att vi går ihop och jobbar åt samma håll.

Har du något önskemål till beslutsfattarna/politikerna om äldres mat och mathållning?

Likväl som vi kan subventionera medicin så borde vi kunna subventionera måltider. Näringsrik mat är nämligen en nyckel till en bättre hälsa bland äldre. Om de äter bra och får sig i rätt näring så håller de sig friskare.


Mer information om seminariet:
”Åldersboom – hur kan nya synsätt på mat och mathållning skapa livskvalitet och bättre äldreomsorg?”

Plats: Labbet, Hälsodalen S:t Hanscafé, S:t Hans plan 2, Visby
Tid: Tisdag 3 juli kl. 13:00-14:30 (lättare förtäring serveras)
Panel: Jöran Rubensson, tidigare ordförande i SPRF och expert i utredningen för Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Eva Olofsson (V), ordförande i beredningen för primärvård och äldreomsorg, SKL, Mikael Larsen, prisbelönt kock och områdeschef för äldrekök, Båstad kommun, Jessica Samuelsson, dietist och doktorand på Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet, Gilbert Tribo (L), 2:e vice ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden, Region Skåne.Moderator är Artur Ringart, grundare av News55.

För ytterligare information, kontakta: Gunnel Stuhr Olsson, Head of Special Foods, Findus Sverige AB
E-post: gunnel.stuhr-olsson@se.findus.com, telefon: 0703-40 93 92